image description

جزئیات خبر

image description
ارزش گذاری سهام

ارزش گذاری سهام

ارزش گذاری سهام چیست؟

ارزش گذاری سهام عبارت است از تخمین ارزش یک دارایی، بر اساس مقایسه آن دارایی، با دارایی ها یا بر اساس ارزش فعلی متغیرهایی که بازده آتی دارایی به آن ها بستگی دارد. نقش ارزش گذاری در سه حوزه مدیریت پرتفوی، تحلیل تملک شرکت ها و مباحث مالی شرکتی مورد توجه می باشد. همچنین این ارزش گذاری دارای مراحلی اصلی از جمله، شناخت شرکت، پیش بینی عملکرد شرکت و انتخاب مدل ارزش گذاری می باشد.

 

  ثبت نام غیرحضوری با امین آوید

 

ارزش گذاری سهام بر اساس دارایی های شرکت: این روش ساده ترین روش ارزیابی است و مبنای این روش دارایی های شرکت می باشد. با توجه به این که دارایی های شرکت به روش های مختلف از جمله بهای تمام شده، ارزش دفتری و ارزش روز، ارزیابی می شود، برای سهام نیز ارزش های متفاوتی ایجاد خواهد شد.


نحوه ی ارزش گذاری سهام

  • ارزش گذاری بر اساس دارایی های شرکت
  • ارزش گذاری بر اساس سودآوری شرکت

ارزش گذاری سهام بر اساس دارایی های شرکت

این روش ساده ترین روش ارزیابی است و مبنای این روش دارایی های شرکت می باشد. با توجه به این که دارایی های شرکت به روش های مختلف از جمله بهای تمام شده، ارزش دفتری و ارزش روز ارزیابی می شود، برای سهام نیز ارزش های متفاوتی ایجاد خواهد شد.
ارزش گذاری سهام بر اساس سودآوری شرکت در نحوه ارزش گذاری سهام به روش سودآوری شرکت، باید به نکات و معیارهای مهم آن دقت کنید. یکی از مهم ترین معیارهای ارزش گذاری اوراق بهادار، ارزش ذاتی است که بر اساس ارزش فعلی جریانات نقدی که در آینده ایجاد خواهد شد،محاسبه می گردد. جریانات نقدی هر سهم ارتباط مستقیم با سودآوری شرکت دارد به عبارتی شرکتی که سود دارد به سهام دار سود نقدی خواهد پرداخت و شرکتی که زیان داشته باشد طبیعتا سود نقدی هم نخواهد داشت.
 

انواع روش های ارزش گذاری سهام بر اساس دارایی شرکت

ارزش اسمی: ارزش اسمی هرسهم با توجه به قانون تجارت در شرکت های سهامی عام و ارزش گذاری سهام مبلغ اسمی هر سهم نباید از 10.000 ریال بیشتر باشد و مطابق با اساسنامه نمونه شرکت های بورسی ارزش اسمی هر سهم باید معادل 1000 ریال باشد.

ارزش دفتری:  ارزش دفتری هر سهم از تقسیم مجموع حقوق صاحبان سهام بر تعداد سهام منتشره به دست می آید. در ابتدای تاسیس هر شرکت، حقوق صاحبان سهام تنها از رقم سرمایه تشکیل شده است. بنابراین رقم اسمی هر سهم با ارزش دفتری هر سهم برابر خواهد بوداما با گذشت زمان با توجه به این که عملکرد شرکت منجر به ایجاد سود یا زیان انباشته و همچنین اندوخته قانونی و سایر اندوخته های دیگر خواهد شد.

ارزش سهام بر مبنای خالص ارزش دارایی ها: ارزش گذاری سهام بر مبنای خالص ارزش دارایی ها که از تقسیم ارزش روز دارایی ها پس از کسر بدهی ها و سهام ممتاز بر تعداد سهام عادی به دست می آید، یکی از معتبرترین روش های ارزش گذاری بر اساس دارایی ها باشد.

ارزش تصفیه سهام: این روش ارزش گذاری مطلوب زمانی است که شرکت در حال تصفیه است. شرکت در زمان تصفیه تمام دارایی های خود را به فروش می رساند و از محل منابع حاصل شده تمامی بدهی های خود را پرداخت می کند. از تقسیم مازاد منابع حاصل از فروش دارایی ها و تسویه بدهی ها و تمامی هزینه های تصفیه، برتعداد سهام عادی،ارزش تصفیه شرکت محاسبه خواهد شد.

ارزش جایگزینی: برای محاسبه ارزش جایگزینی باید فرض کنید اگر همین الان بخواهید یک شرکت با همین وضعیت فعلی راه اندازی کنید به چه میزان منابع نیاز دارید. از تقسیم مجموع منابع موردنیاز برای راه اندازی یک شرکت با وضعیت فعلی بر تعداد سهام عادی،ارزش گذاری سهام جایگزینی هر سهم محاسبه خواهد شد.

 

با ما در تماس باشید

image description